കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tying up+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈിങ് അപ്
  • ക്രിയ :Verb

   • കൂട്ടിക്കെട്ടുക
   • കോര്‍ക്കുക
   • കൊരുക്കുക
X