കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tyke+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈക്
  • നാമം :Noun

   • ഹീനന്‍
   • കുട്ടി
X