കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tympanam+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ചെവിക്കുത്ത്‌
   • കര്‍ണ്ണത്തില്‍ ചെറിയഅറയായ മധ്യകര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ബാഹ്യാതിര്‍ത്തിയിലുള്ള അവയവം.
   • ശബ്‌ദതരംഗങ്ങള്‍ കര്‍ണ്ണപടഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനത്തെ മൂന്നു ചെറിയ അസ്ഥികള്‍ ആന്തരകര്‍ണ്ണത്തിലെക്ക്‌ പ്രക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.
  • നാമം :Noun

   • കര്‍ണ്ണപടഹം
X