കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Type+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപ്
  • നാമം :Noun

   • തരം
   • ജാതി
   • ഇനം
   • അച്ച്‌
   • ചിഹ്നം
   • മുദ്ര
   • മാതൃക
   • കുലം
   • ആദര്‍ശം
   • അക്ഷരം
   • പ്രകാരം
   • മുദ്രിതം
   • ചിത്രമാതൃക
   • വര്‍ഗപ്രതിനിധി
  • ക്രിയ :Verb

   • തരംതിരിക്കുക
   • മാതൃകയാക്കുക
   • പതിക്കുക
   • മുന്‍മാതൃകയായിരിക്കുക
   • ടൈപ്പുചെയ്യുക
   • ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുക
   • ടൈപ്പടിക്കുക
   • മുദ്രിക്കുക
 2. Type-founder+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അച്ചുവാര്‍ക്കുന്നവന്‍
 3. Type foundry+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപ് ഫൗൻഡ്രി
  • നാമം :Noun

   • മുദ്രാക്ഷരനിര്‍മ്മാണശാല
 4. Type-metal+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മുദ്രാക്ഷരലോഹക്കൂട്ടം
   • അച്ചീയം
 5. Type-setter+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അക്ഷരം നിരത്തുന്നവന്‍
   • അക്ഷരം നിരത്തുന്ന യന്ത്രം
   • കമ്പോസിസ്റ്റര്‍
 6. Type-write+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • അച്ചെഴുത്തു യന്ത്രത്തിലെഴുതുക
 7. Type-writer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അച്ചടിയന്ത്രം
   • ടൈപ്പ്‌റൈറ്റര്‍ യന്ത്രം
   • ടൈപ്പ്റൈറ്റര്‍
   • ടൈപ്പ്റൈറ്റര്‍ യന്ത്രം
 8. A type of plantain+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • കദളി
X