കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Type of syphilis+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റൈപ് ഓഫ് സിഫലിസ്
    • നാമം :Noun

      • ഒരു ഇനം ഉഷ്‌ണപ്പുണ്ണ്‌
X