കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Type-setter+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അക്ഷരം നിരത്തുന്നവന്‍
   • അക്ഷരം നിരത്തുന്ന യന്ത്രം
   • കമ്പോസിസ്റ്റര്‍
X