കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typecast+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപ്കാസ്റ്റ്
  • നാമം :Noun

   • അഭിനയിക്കുന്ന ആള്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • നടീനടന്മാര്‍ ഒരേ വേഷം തന്നെ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചെയ്യുക
   • ടൈപ്പ്‌കാസ്റ്റ്‌
   • ഒരു അഭിനേതാവ്‌ (അഭിനേത്രി) സ്ഥിരമായി ഒരേ വേഷം ചെയ്യുക
   • ടൈപ്പകാസ്റ്റ്
   • ഒരു അഭിനേതാവ് (അഭിനേത്രി) സ്ഥിരമായി ഒരേ വേഷം ചെയ്യുക
X