കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Type-writer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അച്ചടിയന്ത്രം
   • ടൈപ്പ്‌റൈറ്റര്‍ യന്ത്രം
   • ടൈപ്പ്റൈറ്റര്‍
   • ടൈപ്പ്റൈറ്റര്‍ യന്ത്രം
 2. Typewriter+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപ്രൈറ്റർ
  • നാമം :Noun

   • അച്ചടിയന്ത്രം
   • ടൈപ്പ്‌റൈറ്റര്‍ യന്ത്രം
   • ടൈപ്പ്‌റൈറ്റര്‍
   • ടൈപ്പ് റൈറ്റര്‍ യന്ത്രം
 3. Type-write+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • അച്ചെഴുത്തു യന്ത്രത്തിലെഴുതുക
 4. Typewriter keyboard+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപ്രൈറ്റർ കീബോർഡ്
   • റ്റൈപ്പ്‌റൈറ്ററിന്റെ കീബോര്‍ഡ്‌
X