കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Typewriter keyboard+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റൈപ്രൈറ്റർ കീബോർഡ്
      • റ്റൈപ്പ്‌റൈറ്ററിന്റെ കീബോര്‍ഡ്‌
X