കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typhoid+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈഫോയഡ്
  • നാമം :Noun

   • വിഷമജ്വരം
   • സന്നിപാതജ്വരം
   • ടൈഫോയിഡ്‌
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സന്നിപാതജ്വരമായ
   • കുടല്‍ജ്വരമായ
   • വിഷമജ്വര സംബന്ധിയായ
   • എല്ലുരുക്കിപ്പനി
X