കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typhoon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈഫൂൻ
   • കൊടുങ്കാറ്റ്
   • ചുഴലിക്കാറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ചുഴലിക്കാറ്റ്‌
   • കൊടും ചുഴലിക്കാറ്റ്‌
   • ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ്‌
   • പ്രചണ്‌ഡവാതം
   • ചുഴലിക്കാറ്റ്
   • പ്രചണ്ഡവാതം
   • ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ്
X