കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Typhus+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റൈഫസ്
    • നാമം :Noun

      • ഒരുതരം കഠിനപകര്‍ച്ചപ്പനി
X