കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typical+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റിപകൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സവിശേഷമായ
   • ലക്ഷണമായ
   • മാതൃകയായ
   • വര്‍ഗലക്ഷണമായി
   • വര്‍ഗലക്ഷണമുള്ള
   • കുലപരമായ
 2. Typically+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റിപിക്ലി
   • സ്വഭാവാനുസാരേണ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വര്‍ഗലക്ഷണമായി
 3. Typicalness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മാതൃകത്വം
X