കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typify+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റിപഫൈ
  • ക്രിയ :Verb

   • സൂചിപ്പിക്കുക
   • ദൃഷ്‌ടാന്തീഭവിപ്പിക്കുക
   • ആദര്‍ശീകരിക്കുക
   • തുല്യപ്പെടുത്തുക
   • പ്രതിരൂപേണ ദര്‍ശിക്കുക
   • ആദര്‍ശരൂപേണ നിരൂപിക്കുക
   • ലക്ഷണം കാട്ടുക
   • പ്രതിരൂപംകൊണ്ടു കാട്ടുക
   • ആദര്‍ശീകരിക്കുക.
X