കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typist+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപിസ്റ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ടൈപ്പുചെയ്യുന്നവന്‍
   • ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌
   • ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുന്നയാള്‍
   • ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നയാള്‍
   • അച്ചെഴുത്തുകാരന്‍. ടൈപ്പിസ്റ്റ്
   • ടൈപ്പിസ്റ്റ്
X