കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typographical+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈപഗ്രാഫികൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അച്ചടിസംബന്ധമായ
   • മുദ്രണപരമായ
 2. Typographical error+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അച്ചടിപ്പിശക്‌
X