കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Typography+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റപാഗ്രഫി
  • നാമം :Noun

   • അച്ചടിവിദ്യ
   • മുദ്രാക്ഷര രചന
   • മുദ്രമകല
   • മുദ്രാങ്കനം
   • മുദ്രണകല
   • അച്ചടിച്ചവസ്‌തു
   • അച്ചടിച്ചവസ്തു
 2. Auto-typography+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പ്രതിരൂപമുദ്രണവിദ്യ
X