കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tyrannical+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്ററാനികൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സ്വേച്ഛാപരമായ
   • സ്വേച്ഛാധിപതിയായ
   • നിഷ്‌ഠുരശാസനായ
   • ഏകശാസനാധികാരിയായ
 2. Tyrannous+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഉഗ്രപീഡം
 3. Tyrannize+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • സ്വേച്ഛാധിപത്യം നടത്തുക
   • ദ്രോഹിക്കുക
   • ക്രൂരമായി ഹിംസിക്കുക
   • അതിപാരുഷ്യേണ ശാസിക്കുക
   • ഉഗ്രവാഴ്‌ച നടത്തുക
 4. Tyrannical, tyrannous+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • സ്വേച്ഛാപ്രഭുത്വപരമായ
X