കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tyranny+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റിറനി
  • നാമം :Noun

   • ദുര്‍ഭരണം
   • നിഷ്‌ഠുരവാഴ്‌ച
   • നിഷ്‌ഠുരഭരണം
   • സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവൃത്തി
   • ദുഷ്പ്രഭുത്വം
   • നിഷ്‌ഠുരശാസനം
   • ക്രൂരഭരണം
   • നിഷ്ഠുരവാഴ്ച
   • നിഷ്ഠൂരവാഴ്ച
X