കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tyrant+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈറൻറ്റ്
   • ഉഗ്രശാസനന്‍
   • ഉഗ്രനാടുവാഴി
  • നാമം :Noun

   • സ്വേച്ഛാധിപതി
   • സ്വേഛ്‌ഛാധിപതി
   • പ്രജാപീഡകന്‍
   • ഉഗ്രപീഡകന്‍
   • നിഷ്‌ഠുരശാസനന്‍
   • നിഷ്ഠൂരശാസനന്‍
X