കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Wag-tail bird+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • കേരളത്തില്‍ ആറു ജാതിയില്‍പ്പെട്ട പതിനൊന്നുതരം വാലുകുലുക്കികളുണ്ട്‌
   • വാലുകുലുക്കിപ്പക്ഷിക്ക്‌ തെളിഞ്ഞുകാണുന്ന വെള്ളപ്പുള്ളികളുണ്ട്‌
   • ദേഹത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കറുപ്പാണ്‌
  • നാമം :Noun

   • വാലുകുലുക്കിപ്പക്ഷി
   • ഇതാണ്‌ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകളില്‍നിന്ന്‌ ഇതിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത്‌
 2. Wagtail bird+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മൂടുകുലുക്കിപ്പക്ഷി
X