കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. With tail between legs+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വിത് റ്റേൽ ബിറ്റ്വീൻ ലെഗ്സ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വിഷണ്ണനായി
  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • ജാള്യംബാധിച്ച്‌
X