കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yachtsman+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യാറ്റ്സ്മൻ
  • നാമം :Noun

   • കളിവള്ളം തുഴയുന്നയാള്‍
   • വഞ്ചിക്കാരന്‍
   • കപ്പലോടിക്കുന്നവന്‍
   • തുഴക്കാരന്‍
   • കപ്പലോടിക്കുന്നവന്‍
X