കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yack+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യാക്
  • ക്രിയ :Verb

   • വൃഥാപുലമ്പുക
   • വെറുതെ വായിട്ടലയ്‌ക്കുക
   • വൃഥാപുലന്പുക
   • വെറുതേ വായിട്ടലയ്ക്കുക
X