കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yagas+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • യാഗങ്ങളില്‍
 2. Namboodiri who has performed yagas+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അഗ്നിഹോത്രി
 3. Spells of yaga+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • യാഗമന്ത്രങ്ങള്‍
X