കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yajur veda+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • യജുര്‍വേദം
 2. Yajurveda+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • യജുര്‍വ്വേദം
 3. Katta branch of yajurveda+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • യജുര്‍വ്വേദത്തിലെ കാഠശാഖ
X