കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yale+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യേൽ
  • നാമം :Noun

   • ഒരിനം പൂട്ട്‌
   • ഒരിനം പൂട്ട്
X