കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yamas+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • യാമം
 2. Yama+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • യമന്‍
   • മരണദേവന്‍
   • അന്തകന്‍
   • കാലന്‍
 3. Yamas wand+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • യമദണ്‌ഡ്‌
X