കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yammer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • പുലമ്പുക
   • പുലന്പുക
   • പരിദേവനം നടത്തുക
   • നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട്‌ പറയുക
   • നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയുക
X