കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yamuna+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • യമുനാ
  2. River yamuna originated+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • വിശേഷണം :Adjective

      • യമുനാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന
X