കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yang+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യാങ്
  • നാമം :Noun

   • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ്‌ തത്ത്വചിന്ത
   • പരന്പരാഗത ചൈനീസ് തത്ത്വചിന്ത
X