കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yank out+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യാങ്ക് ഔറ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • പറിച്ചെടുക്കുക
   • ഊരിയെടുക്കുക
X