കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yarrow+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യെറോ
  • നാമം :Noun

   • ഒരിനം ഔഷധവള്ളിച്ചെടി
   • ശീമത്തുളസി
X