കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yataghan+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • തുര്‍ക്കിക്കത്തി
   • പൊട്ടവാള്‍
   • ആയുധക്കത്തി
   • പൊട്ടവാള്‍
X