കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yawl+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ചെറുവഞ്ചി
   • ചെറുനൗക
  • ക്രിയ :Verb

   • അലറുക
   • ഓരിയിടുക
 2. Yawl-boat+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ലഘുനൗക
X