കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yea or nay+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യേ ഓർ നേ
      • അതെ അല്ലെങ്കില്‍ അല്ല
X