കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yearling+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യർലിങ്
  • നാമം :Noun

   • കുതിര
   • പന്തയക്കുതിര
   • ഒരാണ്ട്‌ പ്രായമായ മൃഗം
X