കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yearlong+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യിർലോങ്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • ഒരു സംവല്‍സരക്കാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന
X