കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yearn+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യർൻ
   • കൊതിക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • കൊതിക്കുക
   • ആശിക്കുക
   • അഭിലഷിക്കുക
   • കാംക്ഷിക്കുക
 2. Yearning+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യർനിങ്
   • ആഗ്രഹം
   • വാഞ്‌ഛ
   • തീവ്രാഭിലാഷം
  • നാമം :Noun

   • അഭിലാഷം
   • താല്‍പര്യം
   • താല്‍പര്യം
   • തീവ്രഭിലാഷം
   • വാഞ്ഛ
X