കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yearningly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ആശയോടുകൂടി
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • വാത്സല്യത്തോടെ
   • കൊതിയോടെ
X