കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yeas and nose+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യേസ് ആൻഡ് നോസ്
      • അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വോട്ട്‌
X