കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yeasayer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന എന്തിനോടും യോജിക്കുന്ന വ്യക്തി
X