കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yell out+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യെൽ ഔറ്റ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക
X