കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yellow flag+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യെലോ ഫ്ലാഗ്
  • നാമം :Noun

   • പകര്‍ച്ചരോഗ സൂചകമായ കപ്പല്‍ക്കൊടി
   • പകര്‍ച്ചവ്യാധി സൂചനക്കൊടി
X