കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yellow line+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യെലോ ലൈൻ
  • നാമം :Noun

   • റോഡില്‍ വരയ്‌ക്കുന്ന മഞ്ഞ ട്രാഫിക്‌ വരകള്‍
   • റോഡില്‍ വരയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞ ട്രാഫിക് വരകള്‍
X