കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yellow pine+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യെലോ പൈൻ
    • നാമം :Noun

      • ഉത്തര അമേരിക്കന്‍ വൃക്ഷം
X