കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yellow robe+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യെലോ റോബ്
  • നാമം :Noun

   • പീതവസ്‌ത്രം
   • മഞ്ഞവസ്‌ത്രം
X