കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yellow soap+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യെലോ സോപ്
    • നാമം :Noun

      • സാധാരണ ടോയ്‌ലെറ്റ്‌ സോപ്പ്‌
X