കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yellow streak+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യെലോ സ്ട്രീക്
    • നാമം :Noun

      • സ്വഭാവത്തിലെ ഭീരുത്തഘടകം
X