കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yoked bullock+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യോക്റ്റ് ബുലക്
    • നാമം :Noun

      • നുകംവെച്ച മൂരി
X